رزرو سایت پروازی باغ ملی گیاهشناسی ایران

صفحه 1 از 3
با ثبت درخواست در این قسمت می توانید طبق زمان بندی مشخص شده، از فضای سایت پروازی باغ ملی گیاهشناسی ایران برای تمرین پرواز استفاده نمایید.  

هزینه ورود 1 نفر با 1 دستگاه پهپاد 300 هزار تومان در شیفت انتخابی به مدت 3 ساعت است.

قوانین سایت پروازی


پهپاد باید دارای پلاک جدید از سازمان هواپیمایی کشوری باشد.
پرواز تنها در محوطه سایت پروازی باغ ملی گیاهشناسی ایران مجاز است.
رزرو و استفاده از سایت، تنها در روز و شیفت انتخاب شده مجاز است.
تنها پهپادهای کلاس مولتی روتور مجاز به ورود و پرواز در سایت هستند.
تنها کلاس وزنی زیر 2 کیلو (مویک، فانتوم، اینسپایر و مشابه) مجاز به ورود و پرواز در سایت هستند.
ورود نفر مهمان به سایت پرواز ممنوع است.
ارتفاع پرواز در سایت پروازی حداکثر 50 متر از سطح زمین است.
شعاع پرواز در سایت پروازی در همان محوطه تعیین شده است.
در این قسمت باید مشخصات مربوط به شخصی که قرار است همراه با پهپاد در سایت پروازی حضور یابد و پرواز را انجام دهد را وارد کنید.

لطفا تصویر واضح و دارای کادربندی صحیح باشد.

لطفا به دقت وارد کنید.

پرواز با مولتی روتورهای سایز کوچک همچون سری های مویک، فانتوم، اینسپایر و همچنین پهپادهای مشابه در این سایز مجاز می باشد. از ثبت درخواست پرواز پهپادهای کشاورزی و سایز بزرگ و همچنین دیگر کلاس های پهپاد همچون بال ثابت و دو زیست ها خودداری نمایید.

برای مثال: فانتوم 4 پرو

لطفا پهپاد را بر روی یک میز یا سطح قرار داده و یک تصویر کامل از روبروی آن بگیرید و بارگذاری کنید.

پلاک های جدید سازمان هواپیمایی کشوری معتبر می باشد و در زمان ورود به باغ این پلاک رویت شده و با شماره درج شده در این قسمت مطابقت داده می شود.

تصویر سند مالکیت خود را بارگذاری نمایید.