شرکت نگاه آسمان آموزشگاه مجاز پهپادی سازمان هواپیمایی کشوری
شرکت نگاه آسمان آموزشگاه مجاز پهپادی سازمان هواپیمایی کشوری

دوره مهارت خلبانی پهپاد
دوره نقشه برداری هوایی با پهپاد